Yetkinlik Merkezleri

 

Ülkemizde mevcut ve gelişmekte olan teknoloji alt yapısı ve uzmanlığın Enstitü ihtiyaçları ile örtüştürülmesi amacıyla Enstitünün idari ve stratejik kontrolü altında sektörel odaklı yetkinlik (Ar-Ge) merkezleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda, Enstitü tarafından 2011 tarihinden itibaren, farklı tematik alanlarda bir adedi kendi bünyesinde olmak üzere değişik kuruluşlar bünyesinde 6 adet yetkinlik merkezi oluşturulmuştur.

 1. BOREN Ar-Ge Merkezi Laboratuvarları (2011)
 2. BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezi (2011)
 3. BOREN Ahşap Kompozit ve Uygulamaları Yetkinlik Merkezi (2012)
 4. BOREN Biyolojik ve Biyoteknolojik Uygulamalar Yetkinlik Merkezi (2012)
 5. BOREN-TÜBİTAK MAM Bor ve Hidrojen Teknolojileri Yetkinlik Merkezi (2013)
 6. BOREN Borlu Malzeme Uygulamaları Yetkinlik Merkezi (2013)

1.    BOREN Ar-Ge Merkezi Laboratuvarları (Yetkinlik Merkezi)

Temel araştırmaları yapılmış belirli konularda pilot ölçekli çalışmalar yürütmek üzere Enstitü bünyesinde Ar-Ge Merkezi oluşturulmuştur. Ar-Ge faaliyetlerini destekleyici, bor konusunda araştırmaların sürekliliğini sağlayabilecek ilgili test ve analizlerin yapılabildiği, bilgi üreten, yetkin bir altyapı ile yetişmiş eleman potansiyeline haiz bir laboratuvar alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2015 yılında başlatılan “BOREN Ar-Ge Merkezi Laboratuvarının Geliştirilmesi” projesi kapsamında ihtiyaç duyulan cihazların tedarik edilmesi ve süreli personelin istihdam edilmesi suretiyle çalışmalar devam etmektedir. Merkezin geliştirilmesiyle birlikte, Enstitümüz projeleri kapsamında ihtiyaç duyulan test ve analizlerin yanı sıra bor ile ilgili sektörler tarafından talep edilen analizler/testler de gerçekleştirilmektedir.

Merkezde aşağıda başlıkları verilen projeler yürütülmektedir. 

 1. Alçı Üretiminde Bor Ürünlerinin Kullanılabilirliğinin Araştırılması 
 2. Bor Atıklarından Lityum Kazanımı ve Ekonomik Olarak Değerlendirilmesi
 3. Farklı Bor Kaynakları Kullanılarak Ultrasonik Yöntem İle Baryum Metaborat Üretimi İçin Pilot Tesis Kurulması
 4. Bazı Metal Floroboratların Sentezi ve Alev Geciktirici Etkilerinin Belirlenmesi
 5. Bor Katkılı Emprenye Kimyasalı Geliştirilmesi ve Uygulanması 
 6. Fe, Ni, Co, Cr, Cu Esaslı Bor Katkılı Yüksek Entropi Alaşımlarının Ark Ergitme İle Üretimi ve Karakterizasyonu
 7. Ultrasonik Yöntem İle 30 Mikron Altı Çinko Borat Üretimi
 8. Bor Katkılı Karbon Nanodot Sentezi, Karakterizasyonu ve Hücre Uygulamaları (Bkkn-Faz1)
 9. Koordinasyonu Zayıf Karboran Anyonlarının (CB11H12-,CB11Me12-) Sentezi ve Karbokatyonların Eldesinde İncelenmesi, Boran Anyonlarının Sentezi (B11H14- ve B10H14) ve Orto-, Meta-, Para-C2B10H12 Sentezlerinin Denenmesi
 10. Enerji-Odaklı Uygulamalar için Nano-Mangan Oksiborat Sentezinin Geliştirilmesi
 11. Geri Dönüştürülebilir Malzemeler ile Bor İçeren Poliol Sentezi
 12. Hafif ve Yalıtkan Şekil Verilmiş Borlu Pomza Malzeme Üretimi 
 13. Bor ve Yağ Asidi Tabanlı Poliüretan Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
 14. Amonyak Boran Sentezi ve Dehidrojenasyonu  
 15. Bor Bileşikleri Kullanılarak Çadır Kumaşlarına Alev Geciktirici ve Su  Geçirmezlik Özelliklerinin Kazandırılması
 16. Kürleme Yöntemi ile Yapı Malzemelerinde Borun Kullanılabilirliğinin Araştırılması
 17. Fiber Takviyeli Termoset ve Termoplastik Polimerik Kompozitlerde (Frpc) Fiber/Matriks Arayüzey Özelliklerinin İyileştirilmesi için Bor Nano Ve Mikro Parçacık Yapıların Kullanılması 
 18. Türevlendirilmiş Borazin Tabanlı Polimerlerden Bor Nitrür Elyaf Eldesi 
 19. Bor Karbür Katkılı Toz Karışımının Çeliklerin Bor Kaplanmasında Kullanılması ve Karakterizasyonu 
 20. Sert Krom Kaplamaya Alternatif Ni-B Nanokompozit Kaplamaların Geliştirilmesi ve Uygulaması
 21. Geri Dönüştürülebilir Malzemeler ile Bor İçeren Poliol Sentezi
 22. Bor ve Yağ Asidi Tabanlı Poliüretan Sentezi Ve Özelliklerinin İncelenmesi
 23. Ultra Sert Bor Nitrür Kaplamaların Geliştirilmesi ve İncelenmesi
 24. Bor İçerikli Sentez Moleküllerin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi
 25. Bor Katkılı Hidroksiapatit ve Trikalsiyum Fosfatın Aljinat/Jelatin Karışımı İle Beraber Titanyum Alaşımı Üzerine Kaplanması: Mikroyapı, Mekanik, İn Vitro ve İn Vivo Özelliklerinin İncelenmesi
 26. Yeni Nesil Moleküler Teranostik Ajanlar için Jenerik Bir Platform: Tasarım ve Sentez
 27. Türevlendirilmiş Borazin Tabanlı Polimerlerden Bor Nitrür Elyaf Eldesi

BOREN Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı
Ülkemizde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine katkı sağlayacak Bor’a dayalı hidrojen enerjisi ile diğer hidrojen enerjisi teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi ile geliştirilen teknolojinin sahada uygulanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla; 20.11.2018 tarih ve 2786 sayılı Bakan Oluruna istinaden Enstitümüz ile Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) arasında 03.12.2018 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Protokol ile mülga Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) bünyesinde iken EİGM’ye devredilmiş olan Enstitümüz kampüs alanı içerisinde bulunan Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı (HTL), tüm hakları ile birlikte Enstitümüze tahsis ve devir edilmiştir.  Söz konusu laboratuvar kapsamında “Borlu Hidrojen Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve BOREN Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarında Kullanımı” konulu proje çalışmalarının yanı sıra hidrojen ve yakıt pilleri konularında üniversiteler, araştırma kurumları ve özel sektörden gelen test ve analiz taleplerinin karşılanmasına yönelik hizmetler sunulmaktadır.

 

2.     BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezi


BOREN Bor Kaplama Yetkinlik Merkezi, BOREN-Atılım Üniversitesi İşbirliğinde Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, borlu kaplamaların metal şekillendirme sektörü ve diğer sektörlerde uygulamaya yönelik üretim teknolojilerini geliştirmek, bu amaçla oluşturulacak altyapıda bilgi ve teknoloji üretilmesinde sürekliliği sağlamak ve taraflar arasında işbirliğini geliştirmek üzere kurulmuştur.  Merkezde bulunan cihazlar, mevcut projeler kapsamında kullanıldığı gibi, talep halinde merkez Yürütme Kurulu kararı ile üçüncü şahısların araştırma çalışmalarında da kullanılabilmektedir. Merkezde Enstitümüz tarafından desteklenerek tamamlanan “Kesici Takımlar ve Kalıplar İçin Kübik Bor Nitrür (c-BN) Kaplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi” başlıklı projenin yanı sıra TÜBİTAK tarafından desteklenen, “Bor Nitrür Kaplanmış Titanyum İmplantların Yüzey Özellikleri” başlıklı ve Atılım Üniversitesi tarafından desteklenen “Bor Kaplamaların Antibakteriyel Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı proje çalışmaları yürütülmüştür.  Ayrıca, farklı firmalardan gelen kaplama talepleri de Merkez çalışmaları kapsamında karşılanmaktadır.

 

3.     BOREN Ahşap, Kompozit ve Uygulamaları Yetkinlik Merkezi


Bor ve ürünlerinin ahşap ve ahşap kompozit malzeme sektöründe uygulanmasına yönelik üretim teknolojilerini sektör katılımını da sağlayarak geliştirmek, bu amaçla oluşturulacak altyapıda bilgi ve teknoloji üretilmesinde sürekliliği sağlamak ve taraflar arasında işbirliğini geliştirmek üzere Enstitümüz ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile kurulmuştur. Yetkinlik merkezinde borun ahşap ve ahşap kompozit ürünlerde kullanımına yönelik “Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu”,  “Bor Katkılı Yanmaya Dayanıklı Ahşap Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu” ve “Bor Katkılı Lignoselülozik Atıktan Poliüretan Tipi Köpük Üretimi ve Karakterizasyonu” başlıklı üç adet proje yürütülerek tamamlanmıştır.

 

4.       BOREN Biyolojik ve Biyoteknolojik Uygulamalar Yetkinlik Merkezi


BOREN Biyolojik ve Biyoteknolojik Uygulamalar Yetkinlik Merkezi, borun insan ve çevre sağlığı üzerine etkileri ile bor ve ürünlerinin biyoteknolojik uygulamalarda kullanımına yönelik üretim teknolojilerini sektör katılımını da sağlayarak geliştirmek, bu amaçla oluşturulacak altyapıda bilgi ve teknoloji üretilmesinde sürekliliği sağlamak ve taraflar arasında işbirliğini geliştirmek üzere Enstitümüz ile Yeditepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Merkez kapsamında “Bor Türevleri Kullanılarak Antimikrobiyal Yapı Malzemeleri Üretimi” ve “Bor Madeni Bileşikleri Kullanılarak Antimikrobiyal Kadın Pedi, Tampon ve Çocuk Bezi Geliştirilmesi” başlıklı 2 adet proje yürütülerek tamamlanmıştır.

 

5.       BOREN TÜBİTAK-MAM Bor ve Hidrojen Teknolojileri Yetkinlik Merkezi

BOREN yaklaşım ve hedefleri ile uyumlu olarak enerji uygulamalarına yönelik bor ve hidrojen esaslı ürün ve üretim teknolojilerini geliştirmek, geliştirilen teknolojinin sahada uygulanabilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve sistemi geliştirmeye odaklı Ar-Ge faaliyetlerinde işbirliği yapmak üzere, BOREN ve TÜBİTAK-MAM arasında imzalanan protokol çerçevesinde “BOREN TÜBİTAK-MAM Bor ve Hidrojen Teknolojileri Yetkinlik Merkezi”  kurulmuştur. Merkez bünyesinde “ İnsansız Hava Aracı İçin Bor Temelli Hidrojen ve Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi (Yakıt Pili İHA)” ve “Elektrikli Araçlar İçin Bor Temelli Yakıt Pilli Menzil Arttırıcı” başlıklı  2 adet proje yürütülmektedir.

 

6.       BOREN Borlu Malzeme Uygulamaları Yetkinlik Merkezi

Enstitümüz ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile, İTÜ bünyesinde bulunan mevcut laboratuvar altyapısı üzerinde  kurulmuştur. Yetkinlik Merkezinde;  BOREN yaklaşım ve hedefleri ile uyumlu olarak sektör katılımını da sağlamak suretiyle bor ve ürünlerinin malzeme uygulamalarına rekabet avantajı sağlayabilecek ürün ve ürüne dönüştürülebilir teknoloji geliştirmeye ve geliştirilen teknolojinin sahada uygulanabilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve sistemi oluşturmaya odaklı Ar-Ge faaliyetlerinde işbirliği yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Merkezde “Yüksek Saflıkta Amorf Bor Tozunun Endüstriyel Boyuta Uyarlanabilir Üretimi” başlıklı proje yürütülerek tamamlanmıştır.

 
 
 
 
 
 

© 2018 Her Hakkı Saklıdır. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü